ความแตกต่างระหว่าง PVC Waterstop และ Rubber Waterstop ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

The Difference between PVC Waterstop and Rubber Waterstop according to Thailand Industrial Standard

วอเตอร์สต๊อปที่ใช้กันอยู่ในประเทศไทยนั้น ทางสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมได้ทำการประกาศมาตรฐานไว้ 2 มาตรฐาน ได้แก่ 
มอก.1239-2537 แผ่นพีวีซีกันซึมสำหรับรอยต่อคอนกรีต เป็นมาตรฐานที่ระบุเกี่ยวกับวอเตอร์สต๊อป ประเภทพีวีซี PVC 

มอก.1135-2536(2544) แผ่นยางกันซึม เป็นมาตรฐานที่ระบุเกี่ี่ยวกับคุณสมบัติของ วอเตอร์สต๊อปประเภท ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์

วอเตอร์สต๊อป
วอเตอร์สต๊อป

รูปประกอบ พีวีซีวอเตอร์สต๊อปมาตรฐาน มอก.1239-2537

ในส่วนของวอเตอร์สต๊อปประเภทยางนั้น ในประเทศไทย เป็นการใช้แบบยางธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ ส่วนยางสังเคราะห์นั้นไม่เป็นที่นิยมใช้กันเนื่องจากราคาสูงกว่ายางธรรมชาติมากเกือบ 100% ที่ใช้กันอยู่ในประเทศเป็นแบบยางธรรมชาติซึ่งผลิตมาจากยางพาราเนื่องจากเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายในประเทศ

รูปที่ 1 หน้าปก มอก. 1239-2537

มอก1239

รูปที่ 2 สมบัติทางฟิสิกสืของแผ่นพีวีซีกันซึม

วอเตอร์สต๊อป

รูปที่ 3 สมบัติทางฟิสิกส์ของแผ่นยางกันซึมชนิดยางธรรมชาติ

วอเตอร์สต๊อป

รูปที่ 4 สมบัติทางฟิสิกส์ของแผ่นยางกันซึมชนิดยางสังเคราะห์

จากตารางสมบัติทางฟิสิกส์นั้นจะเห็นได้ว่า การทดสอบเรื่องการบ่มเร่งมีความแตกต่างกันทางด้านอุณหภูมิและระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบ โดยสรุปดังนี้

สำหรับพีวีซีวอเตอร์สต๊อปต้องบ่มเร่งที่ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 28 วัน หรือ 672 ชั่วโมง

สำหรับยางธรรมชาติ บ่มเร่งที่อุณหภูมิ70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 168 ชั่วโมง หรือ  7 วัน

สำหรับยางสังเคราะห์ บ่มเร่งที่อุณหภูมิ100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 70 ชั่วโมง หรือ  2.91 วัน

การบ่มเร่งนั้น เป็นการทดสอบเพื่อต้องการเร่งอายุการใช้งานของวัสดุเพื่อต้องการทราบอายุการใช้งานคร่าวๆ ของวัสดุนั้นๆ 

ในมาตรฐาน ASTM F1980 ได้กล่าวถึงการเปรียบเทียบของ condition ในการบ่มเร่ง เทียบกับ อายุการใช้งานของวัสดุนั้นๆไว้โดย website  http://www.westpak.com/page/resources/accelerated-aging-time-calculator ได้ทำโปรแกรมคำนวนไว้

 

โดยถ้าเราใส่ค่าตาม condition ดังกล่าวของการทดสอบวอเตอร์สต๊อปชนิดต่างๆนั้นจะได้อายุการใช้งาน ดังนี้
 

ตารางที่ 1 การคำนวนอายุจริงของการบ่มเร่งอายุการใช้งาน

วอเตอร์สต๊อป

จากค่าในตารางที่ 1 จะเห็นว่าพีวีซีวอเตอร์สต๊อปจะมีอายุการใช้งานที่นานกว่าชนิดยางธรรมชาติ 4 เท่า โดยประมาณ ซึ่งผลดังกล่าวนี้สืบเนื่องมาจากพีวีซีเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งซึ่งผลิตจากก๊าซธรรมชาติ พลาสติกจะมีคุณสมบัตอย่างหนึ่งคือมีระยะเวลาการย่อยสลายที่นานมาก ตรงกันข้ามกับวัสดุที่มาจากธรรมชาติเช่น ยางพารา ซึ่งจะย่อยสลายและเปื่อยไปตามธรรมชาติในระยะเวลาอันสั้น

Rubber waterstop

ตัวอย่างยางพาราที่เปื่อยยุ่ยตามธรรมชาติ

rubber waterstop